warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at c:\domains\crmvietnam.com\wwwroot\themes\chameleon\chameleon.theme:1) in c:\domains\crmvietnam.com\wwwroot\includes\common.inc on line 99.
]> CRM Việt Nam - More Actions, More Success http://www.crmvietnam.com Chuy&ecirc;n đề CRM - cung cấp c&aacute;c kiến thức phong ph&uacute;, chuy&ecirc;n s&acirc;u v&agrave; cập nhật h&agrave;ng ng&agrave;y về Hệ quản trị mối quan hệ kh&aacute;ch h&agrave;ng (CRM - Customer Relationship Management) tại Việt Nam. Mong muốn hỗ trợ c&aacute;c doanh nghiệp tại Việt Nam n&acirc;ng cao kiến thức về sự quản l&yacute; t&agrave;i sản &quot;Mối quan hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng&quot;, tăng cường khả năng tạo kh&aacute;ch h&agrave;ng mới, duy tr&igrave; c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng trung th&agrave;nh, tạo đ&agrave; cho việc ph&aacute;t triển bền vững. vi SSI: Ra mắt dịch vụ Contact Center 2.0 tiết kiệm 80% thời gian thao tác từ 1/6/2012 http://www.crmvietnam.com/index.php?q=ssi-ra-mat-dich-vu-contact-center-moi-tiet-kiem-80-phan-tram-thao-tac-tu-01-06-2012 <p><span style="line-height: 18px; color: rgb(51, 51, 51);">(<strong>CRMVietnam</strong>) Từ ng&agrave;y 1/6/2012, SSI ch&iacute;nh thức ra mắt dịch vụ <a href="http://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/NetTrading/ContactCenter.aspx">SSI Contact Center</a> mới được cải tiến v&agrave; thay thế ho&agrave;n to&agrave;n cho hệ thống cũ nhằm n&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ v&agrave; sự tiện lợi d&agrave;nh cho nh&agrave; đầu tư trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i.</p> <p></span><br /> <div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/NetTrading/ContactCenter.aspx"><img src="http://ndhmoney.vn/image/image_gallery?uuid=33f7c5d6-04d0-43b3-9bb8-6825b981a11b&amp;groupId=10136&amp;t=1338438550032" alt="SSI Contact Center" /></a></span></div> <div id="nodevote result"><br/><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /></div> Giải pháp Call Center Fri, 01 Jun 2012 12:38:26 +0800 10 lý do doanh nghiệp nhỏ chưa nên viết Blog http://www.crmvietnam.com/index.php?q=10-ly-do-doanh-nghiep-nho-chua-nen-viet-blog <div style="font-family: verdana; font-size: 10pt; text-align: justify;"> <p style="text-align: center;"><img align="middle" vspace="5" hspace="3" alt="" src="http://www.crmvietnam.com/files/images/2012-02/9-ly-do-doanh-nghiep-nho-chua-nen-viet-blog-crmvietnam.jpg" /></p> <p>(<span style="font-style: italic;">CRMVietnam</span>) Một nghi&ecirc;n cứu với hơn 3000 chuy&ecirc;n gia marketing được thực hiện bởi&nbsp;<a title="Social Media Examiner" href="http://www.socialmediaexaminer.com" target="_blank" data-mce-href="http://www.socialmediaexaminer.com">Social Media Examiner</a>&nbsp;năm 2011 tại Mỹ đ&atilde; chỉ ra rằng 68% doanh nghiệp nhỏ sử dụng c&aacute;c b&agrave;i viết tr&ecirc;n blog như một phần trong chiến dịch truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội (social-media) của m&igrave;nh. Nếu bạn đ&atilde; v&agrave; đang cập nhật c&aacute;c th&ocirc;ng tin mới nhất về doanh nghiệp nhỏ của m&igrave;nh l&ecirc;n Tweeter,&nbsp;<a title="LinkedIn" href="http://www.linkedin.com/" target="_blank" data-mce-href="http://www.linkedin.com/">LinkIn</a>,&nbsp;<a title="CRMVietnam Facebook Fanpage" href="http://www.facebook.com/CRMVietnam" target="_blank" data-mce-href="http://www.facebook.com/CRMVietnam">Facebook&nbsp;</a>cũng như c&aacute;c mạng x&atilde; hội kh&aacute;c, bạn c&oacute; thể bổ sung th&ecirc;m đường link v&agrave;o những th&ocirc;ng tin n&agrave;y để li&ecirc;n kết trở lại tới nội dung hấp dẫn tr&ecirc;n trang th&ocirc;ng tin doanh nghiệp của bạn. Việc viết v&agrave; đăng th&ocirc;ng tin l&ecirc;n blog sẽ l&agrave;m điều n&agrave;y dễ d&agrave;ng hơn.</p> <p>Tuy vậy, điều đ&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; Blog lu&ocirc;n lu&ocirc;n ph&ugrave; hợp với mọi doanh nghiệp nhỏ, theo nhận định mới đ&acirc;y của&nbsp;<a title="Reputation Capital" href="http://repcapitalmedia.com" target="_blank" data-mce-href="http://repcapitalmedia.com">Reputation Capital</a>. Vậy đ&acirc;u l&agrave; l&yacute; do m&agrave; những doanh nghiệp nhỏ chưa n&ecirc;n viết blog. Dưới đ&acirc;y l&agrave; 9 trong 10 l&yacute; do được tạp ch&iacute;&nbsp;<a href="http://www.entrepreneur.com" target="_blank" data-mce-href="http://www.entrepreneur.com">Entreprener&nbsp;</a>đăng tải được <a title="CRMVietnam" href="http://www.crmvietnam.com/" target="_blank">CRMVietnam</a> tổng hợp m&agrave; bạn c&oacute; thể xem x&eacute;t để quyết định:</p> <p><strong>1. Kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian</strong><br />H&atilde;y th&agrave;nh thật với ch&iacute;nh m&igrave;nh, liệu bạn c&oacute; thể d&agrave;nh &iacute;t nhất 2 hay 3 giờ mỗi tuần để viết b&agrave;i cho blog hay kh&ocirc;ng. Nếu kh&ocirc;ng ai trong doanh nghiệp nhỏ của bạn c&oacute; thể l&agrave;m điều n&agrave;y, bạn c&oacute; thể thu&ecirc; một người chuy&ecirc;n viết b&agrave;i chuy&ecirc;n nghiệp - nghi&ecirc;n cứu cho thấy c&oacute; 10% chủ c&aacute;c doanh nghiệp nhỏ đ&atilde; thu&ecirc; ngo&agrave;i dịch vụ n&agrave;y. Sự thật l&agrave; nếu kh&ocirc;ng c&oacute; người cam kết về việc viết blog, blog của doanh nghiệp nhỏ sẽ &quot;phủ bụi&quot; khi kh&ocirc;ng được cập nhật trong 3 th&aacute;ng, 6 th&aacute;ng hay thậm ch&iacute; 1 năm. Điều n&agrave;y sẽ tạo cho kh&aacute;ch h&agrave;ng của bạn cảm nhận tồi tệ hơn so với việc bạn chưa bao giờ viết blog.</p> </div> <div id="nodevote result"><br/><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /></div> Marketing Thu, 08 Mar 2012 13:08:56 +0700 Tại sao lại sử dụng dịch vụ Email Marketing? http://www.crmvietnam.com/index.php?q=tai-sao-lai-su-dung-dich-vu-email-marketing <div align="justify"><font size="2" face="verdana"><em>(CRMVietnam)</em> <a href="http://linkleads.vn" target="_blank"><strong>Dịch vụ Email marketing</strong></a> được sử dụng cho những người gửi mail trực tiếp. Thay v&igrave; tốn thời gian v&agrave; tiền của bạn v&agrave;o việc tạo ra c&aacute;c chiến dịch tiếp thị bằng in ấn m&agrave; kết th&uacute;c trong c&aacute;c h&ograve;m thư bụi bặm, giờ đ&acirc;y bạn c&oacute; thể kết hợp c&aacute;c cố gắng <span style="font-weight: bold;"><a href="http://socialreach.vn" target="_blank">tiếp thị trong mạng x&atilde; hội</a></span> của bạn với c&aacute;c chiến dịch gửi mail hiệu quả. Với Email Marketing, bạn c&oacute; thể ngay lập tức nh&igrave;n thấy ai l&agrave; người đang mở những email bạn gửi, những li&ecirc;n kết n&agrave;o họ đang click v&agrave; bao nhi&ecirc;u người nhận mail đang forward những email của họ cho bạn b&egrave;.<br /> <div style="text-align: center;"><img vspace="3" hspace="3" alt="Email Marketing with Link Leads" src="http://www.crmvietnam.com/files/images/2012-02/email-marketing-link-leads.png" /></div> <p> Dịch vụ <strong>Email Marketing</strong> thậm ch&iacute; c&ograve;n đưa ra những n&uacute;t bấm đặc trưng li&ecirc;n kết tới c&aacute;c mạng x&atilde; hội như n&uacute;t Like hay Tweet. V&igrave; vậy, c&aacute;c th&ocirc;ng điệp của bạn sẽ được chia sẻ dễ d&agrave;ng hơn. Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, bạn cũng c&oacute; thể xem c&oacute; bao nhi&ecirc;u c&aacute;c địa chỉ email thải hồi c&aacute;c email của bạn v&agrave; bao nhi&ecirc;u người bỏ đăng k&yacute; khỏi danh s&aacute;ch nhận mail. Th&ocirc;ng qua những b&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y, bạn c&oacute; thể nhanh ch&oacute;ng x&aacute;c định được những c&ocirc;ng cụ tiếp thị n&agrave;o đang l&agrave;m việc cho bạn v&agrave; điều g&igrave; bạn c&oacute; thể cải thiện khả năng tiếp cận kh&aacute;ch h&agrave;ng của m&igrave;nh. Th&ecirc;m 1 c&aacute;ch kh&aacute;c bạn c&oacute; thể l&agrave;m l&agrave; gửi c&aacute;c bảng khảo s&aacute;t th&ocirc;ng qua c&aacute;c dịch vụ Email Marketing n&agrave;y tới c&aacute;c KH để từ đ&oacute; c&oacute; thể gi&uacute;p bạn điều chỉnh c&aacute;c sản phẩm v&agrave; c&aacute;ch tiếp cận của m&igrave;nh cho ph&ugrave; hợp nhất với c&aacute;c nhu cầu v&agrave; sở th&iacute;ch của họ.</p> <p> Một khi bạn chuyển sang dịch vụ email marketing, bạn sẽ kh&ocirc;ng bao giờ phải tự nh&igrave;n lại bạn đ&atilde; từng l&agrave;m g&igrave; với email trực tiếp th&ocirc;ng qua bưu điện như trước đ&acirc;y. Email Marketing gi&uacute;p bạn kết nối tới c&aacute;c KH của m&igrave;nh một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng v&agrave; hiệu quả hơn rất nhiều. Đ&oacute; l&agrave; điều chắc chắn!</p> </font> <p><font size="2" face="verdana"></font></p> </div> <div id="nodevote result"><br/><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /></div> Marketing Email Marketing Chăm sóc khách hàng Thu, 23 Feb 2012 11:57:52 +0700 Các bước để phát triển chiến lược CRM http://www.crmvietnam.com/index.php?q=steps-to-develop-crm-strategy <div style="text-align: justify; font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Chiến lược CRM bao gồm ba yếu tố cơ bản l&agrave;: Chiến lược kinh doanh của c&ocirc;ng ty, chiến lược kh&aacute;ch h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty v&agrave; tổng hợp hai chiến lược n&agrave;y th&agrave;nh chiến lược CRM. Trong b&agrave;i n&agrave;y ch&uacute;ng ta sẽ tập trung ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c yếu tố n&agrave;y, vai tr&ograve; của ch&uacute;ng v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh tố cần quan t&acirc;m trong từng yếu tố.</p> <div style="text-align: center;"><img vspace="6" hspace="2" src="http://www.crmvietnam.com/files/images/2011.07/Successful-CRM-Strategy.jpg" alt="CRM Strategy" /> </div> <h3>1. Chiến lược kinh doanh</h3> <p>C&oacute; lẽ kh&ocirc;ng cần phải b&agrave;n nhiều về cụm từ n&agrave;y, n&oacute;i một c&aacute;ch toổng quan trong ngữ cảnh của CRM th&igrave; chiến lược l&agrave; c&aacute;ch tạo ra c&aacute;c gi&aacute; trị. N&oacute; cho ph&eacute;p ch&uacute;ng ta h&igrave;nh dung ra một m&ocirc;&nbsp; h&igrave;nh tổng thể để gi&uacute;p c&aacute;c doanh nghiệp x&aacute;c định c&aacute;c cơ hội để mang những gi&aacute; trị nhất định tới kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; biến n&oacute; th&agrave;nh lợi nhuận. Chiến lược l&agrave; c&aacute;ch để doanh nghiệp định nghĩa việc kinh doanh của họ v&agrave;&nbsp; li&ecirc;n kết c&aacute;c nguồn lực nội tại như con người, kiến thức, mối quan hệ v&agrave; lợi thế cạnh tranh của m&igrave;nh với kh&aacute;ch h&agrave;ng. </p> <div id="nodevote result"><br/><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /></div> Kiến thức CRM Wed, 17 Aug 2011 18:24:48 +0800 Viettel Distribution Center áp dụng thành công hệ thống CRM http://www.crmvietnam.com/index.php?q=Viettel-Distribution-Center-ap-dung-thanh-cong-he-thong-CRM <div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: Verdana;">Th&aacute;ng 6/2011, Trung t&acirc;m Ph&acirc;n phối Viettel (Viettel Distribution Center) triển khai xong hệ thống Quản l&yacute; Quan hệ Kh&aacute;ch h&agrave;ng (Customer Relationship Managerment &ndash; CRM) nội bộ tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. C&aacute;c vị tr&iacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n cũng đ&atilde; ho&agrave;n tất việc đ&agrave;o tạo nghiệp vụ v&agrave; vận h&agrave;nh hệ thống, khai th&aacute;c triệt để khối dữ liệu d&ugrave;ng chung nhằm n&acirc;ng cao hiệu quả v&agrave; năng suất l&agrave;m việc, tạo lợi thế cạnh tranh.</span></font></div> <br style="font-family: Verdana;" /><br /> <div style="text-align: center;"><img vspace="2" hspace="6" align="middle" src="http://www.crmvietnam.com/files/images/2011.07/viettel-crm.gif" alt="Viettel-CRM" /></p> <div id="nodevote result"><br/><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /></div> CRM tại Việt Nam Tue, 19 Jul 2011 23:24:34 +0800 Dùng mạng xã hội để nâng cao dịch vụ khách hàng http://www.crmvietnam.com/index.php?q=dung-mang-xa-hoi-de-nang-cao-dich-vu-khach-hang <div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: Verdana;">Ng&agrave;y nay, quản l&yacute; quan hệ kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; &quot;đồ chơi&quot; ri&ecirc;ng của những c&ocirc;ng ty lớn. Ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều doanh nghiệp vừa v&agrave; nhỏ sử dụng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ trực tuyến để theo d&otilde;i v&agrave; tiếp cận kh&aacute;ch h&agrave;ng của m&igrave;nh. B&ecirc;n cạnh những phương tiện truyền th&ocirc;ng l&acirc;u đời như Tivi hay b&aacute;o đ&agrave;i, c&aacute;c doanh nghiệp nhỏ c&ograve;n tận dụng cả những k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng trực tuyến miễn ph&iacute; nhưng c&oacute; độ ảnh hưởng cao v&agrave; sức lan tỏa rộng như blog, mạng x&atilde; hội, <span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" href="http://socialreach.vn?utm_source=crmvietnam&amp;utm_medium=article-link&amp;utm_term=facebook-marketing&amp;utm_content=dung-mang-xa-hoi-de-nang-cao-dich-vu-khach-hang&amp;utm_campaign=prweb">Facebook Marketing</a></span>, Twitter, chat IM, Skype... để quảng b&aacute; thương hiệu v&agrave; theo d&otilde;i những phản hồi của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></font><br /><br style="font-family: Verdana;" /></div> <div style="text-align: center;"><img vspace="2" hspace="6" align="middle" src="http://www.crmvietnam.com/files/images/2011.07/dung-mang-xa-hoi-de-nang-cao-dich-vu-khach-hang.jpg" alt="Dùng mạng xã hội để nâng cao dịch vụ khách hàng" /> </div> <div id="nodevote result"><br/><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /></div> Tiêu điểm Kiến thức CRM Ý kiến - Kinh nghiệm Tue, 19 Jul 2011 22:06:54 +0800 Ứng dụng CRM tại Việt Nam http://www.crmvietnam.com/index.php?q=Ung_dung_CRM_tai_Viet_Nam <div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: Verdana;">DN Việt Nam ứng dụng PM CRM c&ograve;n tương đối &iacute;t v&agrave; nhận thức của c&aacute;c gi&aacute;m đốc DN, gi&aacute;m đốc KD về PM CRM c&ograve;n hạn chế. Hiện trạng thường gặp l&agrave; DN Việt Nam kh&ocirc;ng c&oacute; t&iacute;nh lũy kế ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c số liệu về tiếp thị, nh&acirc;n vi&ecirc;n, c&oacute; DN chưa c&oacute; văn h&oacute;a c&ocirc;ng ty, th&oacute;i quen v&agrave; kỷ luật&hellip;</span><br /></font></div> <div id="nodevote result"><br/><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /></div> CRM tại Việt Nam Ý kiến - Kinh nghiệm Mon, 18 Jul 2011 23:54:37 +0800 Doanh nghiệp cần có chiến lược khi áp dụng CRM http://www.crmvietnam.com/index.php?q=enterprise-need-strategy-in-applying-crm <div style="text-align: justify; font-family: Verdana;"><font size="2"><img vspace="3" align="left" hspace="5" src="http://www.crmvietnam.com/files/images/2011.07/doanh-nghiep-can-co-chien-luoc-khi-ap-dung-crm.JPG" alt="Doanh nghiệp cần có chiến lược khi áp dụng CRM" />Hiện c&oacute; kh&aacute; nhiều DN &aacute;p dụng CRM. Tuy nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng phải DN n&agrave;o cũng &aacute;p dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng. Vậy, c&aacute;c doanh nghiệp cần c&oacute; kinh nghiệm g&igrave; để &aacute;p dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng CRM?</p> <p>Trong buổi thảo luận về chủ đề &quot;CRM v&agrave; Kinh nghiệm thực tế&quot; do Tạp ch&iacute; Thế Giới Vi T&iacute;nh - PC World Vietnam tổ chức h&ocirc;m 18/6/2011 tại TP.HCM, c&aacute;c diễn giả đ&atilde; đưa ra rất nhiều kinh nghiệm thực tế về việc triển khai CRM th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <p>&Ocirc;ng Huỳnh Minh Vũ, Gi&aacute;m đốc Chi nh&aacute;nh C&ocirc;ng ty Cổ phần Chứng kho&aacute;n VNDIRECT cho biết, trước khi triển khai CRM, c&ocirc;ng ty &ocirc;ng đ&atilde; phải xem x&eacute;t liệu việc ứng dụng CRM cho lĩnh vực chứng kho&aacute;n c&oacute; ph&ugrave; hợp kh&ocirc;ng, sau đ&oacute; t&igrave;m chuy&ecirc;n gia tư vấn, bởi lẽ, qu&aacute; tr&igrave;nh lựa chọn sản phẩm phải đi đ&ocirc;i với nh&agrave; tư vấn, để nh&agrave; tư vấn hướng dẫn v&agrave; tư vấn cho DN về phần mềm, chi ph&iacute;, c&aacute;ch vận h&agrave;nh sao cho ph&ugrave; hợp với m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; lĩnh vực của c&ocirc;ng ty.</font></div> <div id="nodevote result"><br/><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /></div> CRM tại Việt Nam Sun, 19 Jun 2011 17:33:35 +0800 SSI khai trương Trung tâm dịch vụ Khách hàng qua điện thoại (SSI Contact Center) http://www.crmvietnam.com/index.php?q=ssi_khai_truong_trung_tam_dich_vu_khach_hang_qua_dien_thoai_ssi_contact_center <div style="font-family: verdana; font-size: 10pt; text-align: justify;">Từ ng&agrave;y 20/07/2009, CTCK S&agrave;i G&ograve;n (SSI) khai trương Trung t&acirc;m dịch vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng qua điện thoại (<a href="http://support.ssi.com.vn/index.php?_m=knowledgebase&amp;_a=viewarticle&amp;kbarticleid=42&amp;nav=0,1" target="_blank"><span style="font-weight: bold;">SSI Contact Center</span></a>) qua số điện thoại <span style="font-weight: bold;">1900 545471/(08)39 141 678 ...</span>.</div> <div id="nodevote result"><br/><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /></div> CRM tại Việt Nam Giải pháp Call Center Tin thị trường & đầu tư Sun, 19 Jul 2009 17:40:57 +0800 Kiến trúc CRM thành công http://www.crmvietnam.com/index.php?q=kien_truc_crm_thanh_cong <div style="font-family: verdana; font-size: 10pt; text-align: justify;"> <div align="center"><img align="center" alt="crm general architecture" src="http://www.crmvietnam.com/files/images/2008.07/kien_truc_crm_thanh_cong.jpg" /><br /> <p style="font-size: smaller;">Kiến tr&uacute;c CRM tổng qu&aacute;t (nguồn fidis.net)</p> </div> <p><strong>BBT:</strong> &Yacute; thức được tầm quan trọng của c&aacute;c hoạt động hướng kh&aacute;ch h&agrave;ng (KH), ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều doanh nghiệp quan t&acirc;m hơn đến c&aacute;c ứng dụng quản trị quan hệ kh&aacute;ch h&agrave;ng (CRM). Mặc d&ugrave; TGVT PCW B đ&atilde; c&oacute; nhiều b&agrave;i viết về chủ đề n&agrave;y, nhưng với sự cộng t&aacute;c của t&aacute;c giả Nguyễn Văn Hiếu, gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty cổ phần Phần Mềm BSC, ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn tiếp cận đến kh&aacute;i niệm CRM từ g&oacute;c độ nền tảng đầy đủ hơn, để từ đ&oacute; triển khai những ứng dụng thực tế. Loạt b&agrave;i viết n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn đọc h&igrave;nh dung tổng thể hơn về bức tranh CRM, từ vấn đề nhận thức, x&acirc;y dựng kiến tr&uacute;c, chiến lược, tầm nh&igrave;n, tới những phương ph&aacute;p nhằm n&acirc;ng cao hiệu quả khai th&aacute;c hệ thống CRM. Tr&acirc;n trọng giới thiệu với bạn đọc b&agrave;i viết đầu ti&ecirc;n.</p> <p><em>Việc &aacute;p dụng CRM cần một kiến tr&uacute;c chiến lược nền tảng v&agrave; c&acirc;n bằng để dựa tr&ecirc;n đ&oacute; đảm bảo c&aacute;c chương tr&igrave;nh thực hiện đạt kết quả th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; cực đại h&oacute;a được lợi &iacute;ch cho doanh nghiệp (DN) v&agrave; cho KH của DN.</em></p> </div> <div id="nodevote result"><br/><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /></div> CRM tại Việt Nam Kiến thức CRM Fri, 01 Aug 2008 17:46:43 +0800 Giữ chân nhân viên CNTT thời khan hiếm nhân lực http://www.crmvietnam.com/index.php?q=giu_chan_nhan_vien_it_thoi_khan_hiem_nhan_luc <div style="font-family: verdana; font-size: 10pt; text-align: justify;"><img hspace="5" height="113" align="left" width="150" vspace="3" alt="" src="http://www.crmvietnam.com/files/images/2008.07/giu_chan_nhan_vien_IT_thoi_khan_hiem_nhan_luc.jpg" />(<strong>TBVTSG</strong>) - Ai l&agrave;m quản l&yacute; cũng kh&oacute; tr&aacute;nh khỏi c&oacute; một v&agrave;i lần bức x&uacute;c trước cảnh nh&acirc;n vi&ecirc;n giỏi việc &ldquo;dứt &aacute;o ra đi&rdquo;... v&igrave; &ldquo;cơm &aacute;o, gạo tiền&rdquo;. <p> Nhưng kết quả từ c&aacute;c cuộc khảo s&aacute;t của Tạp ch&iacute; Computerworld cho thấy ngay cả khi một c&ocirc;ng ty c&oacute; quỹ lương hạn hẹp, họ vẫn c&oacute; thể giữ ch&acirc;n nh&acirc;n vi&ecirc;n. </p> <p> Th&ocirc;ng thường, nh&acirc;n vi&ecirc;n dứt &aacute;o ra đi l&agrave; v&igrave; hai l&yacute; do ch&iacute;nh. Thứ nhất, họ đ&atilde; &ldquo;đủ l&ocirc;ng đủ c&aacute;nh&rdquo; v&agrave; muốn đi t&igrave;m &ldquo;v&ugrave;ng trời&rdquo; mới. Thứ hai, khả năng d&ugrave;ng v&agrave; giữ người của doanh nghiệp c&ograve;n qu&aacute; k&eacute;m, lạc hậu hoặc chưa thể ph&aacute;t huy hiệu quả đến mức cao nhất trong bối cảnh thị trường lao động CNTT to&agrave;n cầu đang l&acirc;m v&agrave;o cuộc khủng hoảng. </p> <p> Kết quả từ đợt khảo s&aacute;t gần đ&acirc;y nhất của Computerworld cho thấy c&oacute; qu&aacute; nhiều điều bất ổn xoay quanh chuyện&nbsp; &ldquo;nhảy việc&rdquo; của nh&acirc;n vi&ecirc;n CNTT...</p> </div> <div id="nodevote result"><br/><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /></div> Quản trị nhân sự Sun, 27 Jul 2008 12:51:11 +0800 Tái tạo sức sống cho mẫu logo kém hiệu quả http://www.crmvietnam.com/index.php?q=Tai_tao_suc_song_cho_mau_logo_kem_hieu_qua <div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: Verdana;">Nếu bạn đang hoạt động kinh doanh, th&igrave; c&oacute; lẽ bạn đ&atilde; c&oacute; logo hoặc thậm ch&iacute; c&oacute; thể l&agrave; một v&agrave;i mẫu logo. Bạn sẽ l&agrave;m g&igrave; khi nhận ra rằng, những mẫu logo ấy kh&ocirc;ng l&agrave;m tốt nhiệm vụ của ch&uacute;ng, đ&oacute; l&agrave; gi&uacute;p bạn x&acirc;y dựng được một h&igrave;nh ảnh thương hiệu v&agrave; hỗ trợ hữu &iacute;ch cho c&aacute;c mục ti&ecirc;u chiến lược của bạn?</span></font></div> <div id="nodevote result"><br/><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /></div> Quản trị thương hiệu Sun, 11 May 2008 02:27:48 +0800 Doanh nghiệp "đói" CEO http://www.crmvietnam.com/index.php?q=Doanh_nghiep_doi_CEO <div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: Verdana;">&Ocirc;ng L&ecirc; Phước Vũ, Tổng gi&aacute;m đốc Tập đo&agrave;n Hoa Sen nhấn mạnh: &ldquo;T&ocirc;i trải thảm đỏ mời c&aacute;c gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh (CEO)&rdquo;. Kh&ocirc;ng ri&ecirc;ng g&igrave; Hoa Sen, hiện nay nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang săn l&ugrave;ng c&aacute;c CEO chuy&ecirc;n nghiệp. Theo c&aacute;c doanh nghiệp, đ&acirc;y l&agrave; th&aacute;ch thức nhất trong việc chuẩn bị cho sự ph&aacute;t triển của doanh nghiệp.</span></font></div> <div id="nodevote result"><br/><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /></div> Quản trị Doanh nghiệp Thu, 08 May 2008 09:13:17 +0800 Call center - Tiềm năng phát triển tại Việt Nam http://www.crmvietnam.com/index.php?q=node/2820 <div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: Verdana;"><img width="150" vspace="2" hspace="6" height="113" border="0" align="left" alt="Call_center _tiem_nang_phat_trien_tai_viet_nam" src="http://www.crmvietnam.com/files/images/Call_center _tiem_nang_phat_trien_tai_viet_nam.jpg" /> Call Center - dịch vụ chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng - đang ph&aacute;t triển như vũ b&atilde;o tại Ấn Độ v&agrave; Philippines. Vậy Call Center l&agrave; g&igrave; v&agrave; trong bối cảnh hội nhập to&agrave;n cầu, khả năng ph&aacute;t triển dịch vụ mới mẻ n&agrave;y tại Việt Nam như thế n&agrave;o?</span></font></div> <div id="nodevote result"><br/><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /></div> Giải pháp Call Center Sun, 04 May 2008 01:36:30 +0800 Tiêu chuẩn hóa phần mềm CRM http://www.crmvietnam.com/index.php?q=tieu_chuan_hoa_phan_mem_crm <div style="font-family: verdana; font-size: 10pt; text-align: justify;"> <p><img width="150" vspace="3" hspace="5" height="149" align="left" src="http://www.crmvietnam.com/files/images/2008.07/tieu_chuan_hoa_crm.gif" alt="" /><span style="font-weight: bold;">Cũng như c&aacute;c phần mềm (PM) kh&aacute;c, việc lựa chọn CRM cần c&oacute; những ti&ecirc;u ch&iacute; l&agrave;m căn cứ đ&aacute;nh gi&aacute;. Ở mức cao hơn, cần c&oacute; hệ thống ti&ecirc;u chuẩn h&oacute;a PM CRM.</span></p> <p>Thị trường PM CRM tại Việt Nam hiện rất nhỏ b&eacute; v&agrave; c&agrave;ng nhỏ b&eacute; hơn nếu so với thế giới. Tuy nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng v&igrave; thế m&agrave; vấn đề ti&ecirc;u chuẩn h&oacute;a PM CRM kh&ocirc;ng cần đặt ra. B&agrave;i viết đưa ra những gợi &yacute; về c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; cần c&oacute; của một PM CRM nhằm gi&uacute;p người sử dụng c&oacute; được những đ&aacute;nh gi&aacute;/lựa chọn đ&uacute;ng đắn trong qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai hệ thống CRM, đồng thời đặt những vi&ecirc;n gạch đầu ti&ecirc;n cho việc ti&ecirc;u chuẩn h&oacute;a PM CRM trong tương lai.</p> </div> <div id="nodevote result"><br/><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /><img src="modules/nodevote/star_off.gif" /></div> CRM tại Việt Nam Kiến thức CRM Tue, 29 Apr 2008 16:38:45 +0800